سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

مقدمه: مدیریت ورزشی یکی از مدیریتهای جدیدی است که از چند دهه پیش در دانشگاههای معتبر جهانی به عنوان یکی از گرایشها و تخصص های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد و مقطع دکتری جایگاه ویژه ای برای خود یافته است. امروزه نگرش دانشگاهی و علمی به این گرایش دستاوردها و یافته های پژوهشگران و متخصصان این رشته می باشد . مدیریت ورزشی بیان سازماندهی ، برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیتهای ورزشی است و ورزش به عنوان پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف تاثیر گذار است . فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد . پس بنابراین وجود مدیرانی کارآمد و اثر بخش برای سازمانها و بویژه سازمانهای ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است .
هدف از این تحقیق آشنایی با فرآیند مدیریت در حیطه تربیت بدنی و ورزش می باشد .

فهرست
مقدمه ………………………………………………………………………
تعریف ورزش و مدیریت ورزشی ………………………………………
تعریف کاربرد ورزشی ……………………………………………………..
مدیریت ورزشی …………………………………………………………….
تاریخچه ورزش حرفه ای …………………………………………………….
مهارتهای مدیریت ………………………………………………………….
نظریه های عمومی در مدیریت و رهبری ………………………………
سبکهای مدیریت و رهبری ……………………………………………….
مدیریت بین المللی ………………………………………………………….
مدیریت ورزشی از دیذگاه جهانی ……………………………………….
حرفه ای شدن مدیریت ورزشی …………………………………………..
نتیجه گیری ………………………………………………………………………
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………

مقدمه:
مدیریت ورزشی یکی از مدیریتهای جدیدی است که از چند دهه پیش در دانشگاههای معتبر جهانی به عنوان یکی از گرایشها و تخصص های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد و مقطع دکتری جایگاه ویژه ای برای خود یافته است .امروزه نگرش دانشگاهی و علمی به این گرایش دستاوردها و یافته های پژوهشگران و متخصصان این رشته می باشد . مدیریت ورزشی بیان سازماندهی ، برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیتهای ورزشی است و ورزش به عنوان پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف تاثیر گذار است . فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد . پس بنابراین وجود مدیرانی کارآمد و اثر بخش برای سازمانها و بویژه سازمانهای ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است .
هدف از این تحقیق آشنایی با فرآیند مدیریت در حیطه تربیت بدنی و ورزش می باشد .
?    تعریف ورزش:
?    بیشتر مردم با تجربه و تمرین به معنای ورزش پی برده اند همچنین از دیدگاه اکثر مردم ، ورزش به مفهوم تفریح کردن است ولی در عین حال ممکن است نوعی کار ( برای ورزشکاران حرفه ای ) راهی برای استخدام شدن ( تورهای ورزشی ) و یا نوعی تجارت ( آژانسهای بازاریابی ورزشی ) به شمار آید .
•    شنایدر و اشپرایترز (1989) ورزش را فعالیت جسمی آدمی که تحت عنوان قوانین مدون انجام می گیرد تعریف کرده اند .
•    نظر لوئی (1998) دیدگاه نوعی را با این تعریف ارائه کرد که ورزش باید :
* سرشت بازی داشته باشد            * شامل پاره ای عناصر رقابتی باشد
* مبتنی بر دلاوری جسمی باشد      * شامل عناصری از مهارت ، تدبیر و بخت باشد
* نتیجه آن ناآشکار باشد
•    تعریف کاربردی ورزش :
پیتر فلونیگ و میلر با این تعریف ورزش که عبارت است از : هرگونه فعالیت ، تجربه ، فعالیتهای شرکتهای تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام تفریح فعالیتهای قهرمانی یا اوقات فراغت ، تعریفهای پیشین ورزش را گسترش داده و جامعتر ساختند . از دیدگاه انها ورزش رقابتی است که بر قوانین یا تجهیزات ویژه ای نیاز ندارد ، ورزش شامل فعالیتهایی مانند تمرین بدنی ، دویدن و حرکات موزون که در اینجا نیز به همان معنا به کار می رود ، است . یعنی طیف گسترده ای از فعالیتهای جسمانی و فعالیتهای تجاری مرتبط با ان را در بر می گیرد
•    تعریف مدیریت ورزشی :
مدیریت ورزشی عبارت است از فرآیند تنظیم برنامه ها و نظارت بر فعالیتهای ورزشکاران .
اداره فعالیتهای ورزشی سرگرم کننده و امکاناتی که این فعالیتها در آنها انجام می شود نیازمند تواناییها و مهارتهایی است . سمتهای این بخش برای افرادی است که بتوانند مسابقات را برنامه ریزی کنند ، نحوه کارکرد امکانات ورزشی را بدانند ، بر بودجه امکانات ورزشی نظارت کنند . از مهارتها و تواناییهای بسیاری که در حوزه های تخصصی سایر رشته ها وجود دارد استفاده کنند .
•    مدیریت ورزشی به 3 حوزه تقسیم می شود :

1-   مدیریت مسابقه ورزشی
2-   مدیریت خطرات
3-   مدیریت مکانهای ورزشی

1-    مدیریت مسابقه ورزشی
رویدادها در این حیطه می تواند یک رقابت یک رقابت ورزشی ، اجرای یک سیرک یا اجرای یک اثر هنری مانند نمایشنامه ، اجرای یک قطعه طولانی موسیقی یا برنامه حرکات موزون ساز و آواز باشد . هر رویداد در این حیطه موجودیت نمایشی خاص است .
* مدیریت موفق هر مسابقه نیازمند توجه به نکات زیر است :
- استخدام و آموزش کارکنان                                      – برنامه ریزی جهت ارائه خدمات پزشکی و اورژانس
- مدیریت خطرها                                                     – اجازه امکانات لازم
- مدیرت آموزش و نحوه استفاده از نوشیدنیها                 – مدیریت دفتر صندوق و امور مربوط به بلیط
- مدیریت خدمات غذایی                                            – حفظ و نگهداری ساختمانها
- بازرگانی تبلیغ و ارتباط عمومی                                – حفظ صحیح اجازه نامه ها و گواهیها
- گفتگو جهت عقد قراردادها با حمایت کنندگان               – بازاریابی و فروش اقذام تازه
- مدیرت جمعیت                                                     – مدیریت پارکینگ جمعیت
- ارزشیابی نتیجه نهایی
1-1 برنامه ریزی زمان مسابقه :
برنامه ریزی این قسمت در بر دارنده تعیین نوع رویدادها ، محل برگزاری و زمان برگزاری می باشد .
هدف از ایجاد امکانات نوع و رویدادی که در آن برنامه ریزی می شود را تعیین می کند ممکن است در یک مجموعه چندین فضای فعالیت وجود داشته باشد . که در این شرایط امکان برنامه ریزی چند رویداد در یک محل و در یک زمان را فراهم می سازد . بنابراین افراد مسئول برنامه ریزی باید به جزئیات توجه داشته باشند  و یاداشتهای دقیقی از محل تهیه کنند .
1-2 گفتگو و عقد قراردادها :
هنگامی که یک رویداد به طور رسمی برنامه ریزی شد این رویداد ثبت می شود . تا در زمان تعیین شده به اجرا در آید . در این مرحله گفتگو های مقدماتی هماهنگ کننده و حمایت کننده یا نماینده مسابقات انجام می شود . در این گفتگوها موضوع قرارداد مانند هزینه اجاره ، امکانات و قیمتهای بلیطها تعیین می شود .
1-3 ایجاد هماهنگی لازم :
پس از عقد قراردادها ، هماهنگ کننده مسابقات طرح انجام فعالیتهای اجرائی و ترتیب انجان آنها را برای هر یک از کارکنان طراحی خواهند کرد . این روش وسیله طرح اجرای مسلبقات است . هدف دیگر این روش ساختن ترتیب انجام کارها و مشخص ساختن زمان لازم برای انجام وظیفه یا کار مشخص است . با این روش پیشرفت کارها با مشکلات با توجه به قرارداد اصلی روشن خواهد بود . در این روش شرایط اغلب با مرور قرارداد و شرح وظایف مشکلات مرتفع می شود .
1-4 اجرای مسابقه :
پس از برنامه ریزی و پیش بینی اقدامات روز مسابقه از راه رسیده در ساعات تعیین شده روز برگزاری درها باز میشود و جمعیت به داخل می آیند و مسابقه شروع می شود در این زمان هماهنگ کننده رویداد متوجه میشود که او در برنامه ریزی و همهنگی وقایع و مواردی مانند پارکینگ ، توزیع جمعیت و روشهای ارائه نوشیدنیها و کنتال جمعیت موفق بوده و مؤثر عمل کرده است
2 – مدیریت خطر
مدیریت خطر یک عنصر پیوسته با هر عمل مرتبط با مدیریت امکانات است و ما نمی توانیم اهمیت وجود یک مدیر خطر را نادیده بگیریم و مدیریت خطر مدتهاست که در صنعت بازرگانی مورد توجه است
فهرست زیر حیطه هایی را روشن می کند که مدیران خطر در ورزش و مکانهای اجتماع عمومی روزانه در آنها حضور دارند :
•    هدایت منطقه برنامه های آموزشی : از علائم ساده و قابل فهم برای اعلام سیاستهای استفاده از امکانات توسط هواداران استفاده شده است
•    برای کاهش مسئولیتهای احتمالی همه چیز ثببت شده است
•    از انجام فعالیتهایی که خلل زیاد و فایده اندک دارند خودداری گردیده است
•    تمام امکانات و وسایل بازی بازرسی شده است
•    اطمینان یابد که نظرات کافی و صحیح انجام شده است
•    اطمینان یابد تمام کارکنان آموزش ویژه و توانا هستند
•    پیش بینی انجام اقدامات اضطراری و پزشکی صورت گرفته است
•    راههای تخلیه اضطراری جمعیت مهیا و آماده استفاده است
•    گزارش حوادث افراد صدمه دیده و نحوه تخلیه جمعیت نوشته شده است
نکته : مدیران مسابقات و مکانهای ورزشی از یک  مدیر خطر تمام وقت استفاده می کنند .
2-    مدیریت مکانهای ورزشی :
مدیریت مکانهای ورزشی فرآیند برنامه ریزی اجرا ، هماهنگی و ارزشیابی عملیات روزانه یک مکان ورزشی است . مفهوم مهم در مدیریت امکانات درک چگونگی انجام موفق این رویدادهاست که بستگی به مالکیت امکاتات دارد . بسیاری از امکانات ورزشی دارای مالکیت خصوصی هستند که توسط یک فرد یا شرکت اداره می شود . نمونه اینگونه مکانهای ورزشی در اکثر نقاط جهان وجود دارد .

وظایف عمومی مدیریت ورزش”
o    مکاتبات
* مدیریت اطلات نگارش      * پیش برد اطلاعات  *  نگه داشتن یادداشتهای بازی و آمارها
* مصاحبه                         *  تشویق                 * تبلیغ            *  تامین بودجه
o    سخنرانی در مجامع :
* دانش علم و تمرین و ورزش راهنامیی تمرینها     *  امتحان و ارزشیابی   *  تجویز تمرین
* طراحی فعالیت                                             *  برنامه های فعالیت    *  پایش برنامه های فعالیت
* مربیگری بدن سازی          * هماهنگ سازی ورزش     *  مشاوره

o    ثبت مدارک ارتباط جمعی :

* مدیریت سازمان بودجه بندی      *  حسابداری               *   همانگ سازی
*  مدیریت پرسنل                      *  مدیریت امکانات        *    کنترل
* هدایت                                  *  ارزشیابی                *   راهنمایی

•    تاریخچه ورزش حرفه ای
ریشه های ورزش حرفه ای را میتوان از یونان باستان دنبال کرد جایی که بازیهای المپیک در سال 776 قبل از میلاد آغاز شد . در آن زمان گروهی از ورزشکاران حرفه ای به نام « اتلتای » وجود داشت این ورزشکاران مردانی بودند که حقوق خوبی دریافت می کردند و از میان سربازان ارتش به خدمت گرفته و به طور اختصاصی برای مسابقات خشن وجدی آن زمان تربیت می شدند . ورزشکاران درقبال شرکت در رقابت و برنده شدن اغلب پاداشهایی به شکل جوایز یا پول دریافت می کردند . بیس بال اولین ورزشی است که رشته ورزشی تیمی است که حرفه ها را به کار گرفت . بعد از بیس بال حاکی و بعد از ان فوتبال و بعد از آن بستکبال به وجود آمد ورزش حرفه ای تیمی بیش از صد سال است که بوجود امده است آغاز فعالیت حرفه ای زنان 100 سال است که بوجود امده است .
جنبه های خاص ورزش حرفه ای 4 ویژگی خاص دارد که ان را از سایر منابع جدا می سازد :
1- وابستگی یکدیگر                          2- ساختار تشکیلات ارتباطهای کار
3- مدیریت                                        4- نقش تلویزیون از جمله این ویژگیهاست

   مهارتهای مدیریت:
مقوله مدیریت در قلمرو ورزش دارای نقش حساس تر و مهمتر از موقعیت مربیگری است
مدیر لایق و کارآمد شخصی است که مافوق قدرت قانونی خود می تواند بر افراد تاثیر بگذارد . مدیر یعنی فردی که از ورزشکاران خود بیش از حد انتظار دارد . چرا که او با تاثیر گذاری بر ورزشکاران موجب می شود که انها سخت تر و فعال تر تلاش کنند
مربی در مقام و موقعیتی قرار دارد که می تواند برای ورزشکاران خود تصمیمات میژه ای اتخاذ کند به بیان دیگر مربی فردی است که برای اداره تیم دارای قدرت قانونی است اما این موضوع بیانگر این حقیقت نیست که شخص به صرف مبی بودن به طور خودکار مدیری مؤثر و شایسته نیز باشد .
نکته : یک مربی در صورتی یک مدیر شایسته خواهد بود که مهارتهای لازم برای مدیریت و رهبری ورزشکاران را داشته باشد . در این حالت متوجه خواهد شد که پیشرفت قابل توجهی در اثر بخشی و کیفیت مربیگری خود کسب کرده است .
نظریه های عمومی در مدیریت و رهبری
1- نظریه مبتنی بر خصایص مدیریت رهبری
بر اساس باورهای عمومی یک مدیر یا رهبر می باید دارای خصیصه هوشی و ذکاوت ، قاطعیت ، جذبه ، شجاعت و قدرت و اعتماد به نفس و از هر لحاظ کامل باشد
نظریه مبتنی بر خصوصیات مدیریت به دلیل محدودیتها ی ذاتی علل نامبرده ذیل موقعیت خود را از دست داده است .
* این خصوصیات احتیاجات ورزشکاران یا افراد پیرو را نادیده میگیرد
* این خصوصیات اهمیت نسبی ویژگیهای دیگر را نمی تواند به روشنی بیان کند
*خصوصیات مورد نظر عوامل موقعیتی را نادیده می گیرد
2- نظریه های رفتاری مدیریت و رهبری
در این نظریه 2 ساختار مورد بحث است :
ساختار اولیه                   عامل تجربه
* ساختار اولیه : در حوزه مربیگری زمانی است که مربی در تلاش برای دستیابی به یک هدف ، نقش تشکیلاتی خود را مشخص و آن را اجرا کند .
او هنگامی می تواند پایه اولیه را پایه گذاری نماید که طرحهای تمرینی خود را سازماندهی کرده باشد ، مسئولیتها را واگذار کرده باشد ،راهبردهای تهاجمی و تدافعی تهیه و تنظیم کرده باشد و به طور کلی هدفهای فردی و گروهی را بهبود و توسعه داده باشد .
*  عامل توجه : به قابلیت شما در حیطه مربیگری با وجود توقعات و انتظارات بالای ورزشکاران در عین حال احترام ، به عقاید و احساسات آنها گفته می شود .
•    بهترین نکته ای که در رابطه با نظریه های رفتاری مدیریت می توان گفت این است که این تئوریها در مورد رفتارها ، ایده هایی را به ما می دهد که دیگران در ارزیابی خود را از مدیریت ، خیلی مهم می دانند
3-    نظریه اقتصادی در مدیریت و رهبری
برای افرادی که ساهاست در زمینه مدیریت مطالعه و تحقیق می کنند این موضوع روشن شده است که پیشبینی مدیریت و رهبری موفق ، پیچیده تر از بررسی چند خصیصه رفتاری یا رفتار قابل ترجیح است . در هر صورت این موضوع به نتایج ثابتی دست نیافته و منجر به تمرکز نوری عوامل وضعی گردید .
?    سبکهای مدیریت و رهبری

1-    سبک مدیریت دستوری:
وجه تمایز اصلی سبک مدیریت دستوری از دیگر سبکها در این است که مربی ساختار اولیه وظایف و فعالیتهای ورزشکاران را تعیین و آنها را برای نیل به هدفهای وظیفه راهنمایی می کند . این نوع مدیریت و رهبری بسیار بر « وظیفه مداری » و  « وظیفه گرایی » تاکید دارد و نتیجه نهایی آن توسعه و بهبود مهارتهای ورزشی است .
در این سبک به عقاید و احساسات ورزشکاران کمتر عنایت می شود .
* مربیانی که این سبک را به کار می برند معولا تمایل دارند که :
-  هدفهای اجرایی و ورزشکاران با تیمها را مشخص نمایند
- واگذاری مسئولیتها به ورزشکاران برای عملکرد ورزشی
- برقراری یک سلسه مراتب به طرز مفید و مناسب
- هر ورزشکار را به صورت فردی و به منظور اجرای حرکات ورزش آموزش دهند
- تمامی اطلاعات و آموزشهای ضروری را تهیه و تدارک نمایند
- از دو روش تشویق و تنبیه جهت کنترل رفتار ورزشکاران استفاده نمایند
2-    مدیریت و رهبری حمایتی:
این سبک مدیریت یا رفتار دوستانه ، در دسترس و با ملاحظه توصیف شده است . مربی در این روش مردم گرا می باشد و سعی دارد که ورزشکاران خود را با روحیه شاد و با نشاط نگهدارد .
در این سبک وظایف و فعالیتهای اختصاصی بویژه توسعه مهارتها کمتر توجه می کند . نظریه های رفتاری و رهبری اینگونه مدیران را به عنوان مدیر « پر توجه » توصیف و مشخص نموده است
مربیانی که از سبک مدیریت و رهبری استفاده می کنند تمایل دارند که :
-    علاقه قلبی خود را به ورزشکاران نشان می دهند
-    با ورزشکاران در ضمن کار بیشتر مشورت می کنند
-    سعی می کنند هماهنگی را در درون تیم برقرار سازند
-    با ورزشکاران دوستانه رفتار می کنند و در دسترس آنها باشند
-    ورزشکاران را به ابراز احساسات و علایق خود تشویق نمایند
-    بیشتر تاکید بر یاداشتهای مثبت داشته باشند تا عامل نتیجه
3-    مدیریت و رهبری مشارکتی :
این سبک مدیریت و رهبری را  « مدیریت تیمی » مینامند زیرا مربی نیز مانند ورزشکاران در قبول مسئولیتها شریک و سهیم است . دراین شیوه مربی با به کاربردن سبک دموکراتیک تلاش می کند تا از اطلاعات و توان فکری ورزشکاران در روند اتخاذ تصمیم استفاده نماید .
مربیانی که از سبک مدیریت و رهبری مشارکتی استفاده می کنند که تمایل دارند :
-    به اعضای تیم اجازه می دهند تا در تعیین هدفها نظرات خود را ابراز کنند
-    به ورزشکاران اجازه می دهند تا در خصوص چهارچوب تمرینات عقاید خود را بین نمایند
-    در ارتباط با مشکلات و اختلافات نظرات ورزشکاران به بحث و مذاکره می پردازند
-    شرایطی را ایجاد می کنند که ورزشکاران به میزان پیشرفت فعالیتهای ورزشی خود نظارت داشته باشند
-    از سیستم تشویق که چگونگی ان را تیم مشخص می کند ( و نه مربی به تنهایی ) استفاده می کنند
-    در موفقیتها و شکستهای تیم خود را شریک می دانند

a. مدیریت بین المللی
ورزش بین المللی چیست ؟
برای تعیین بین المللی بودن یک ورزش حداقل باید 2 عامل مد نظر قرار گیرد :
الف : سطح یا ساختار : اقدامی است که یک سازمان انجام می دهد ودر آن به بین المللی بودن فعالیتها تاکید
می کند .
ب- محیطی که در ان فرد یا سازمان در درون یک تشکیلات ورزشی مشغول فعالیت هستند
?    تاریخ ورزش بین الملل
برخی معتقدند که بازیهای المپیک تابستانی سال 1973 تولد انقلابی جدید در بازیهای بین المللی است چندین رویداد مهم در این سال خاص به وقوع پیوست که اثر همیشگی بر صنعت و و میعادگاههای ورزش بین الملل باقی گذارد کشته شدن 9 شرکت کننده در بازیها در دهکده المپیک حرکت تازه ای را در برپایی مسابقات ورزش بین المللی ایجاد کرد و موجب شد شیوه های امنیتی مسابقات المپیک و سایر بازیهای بین المللی برا همیشه دستخوش تحول شود قوانین و تحولات پس از فروریختن دیوار برلین در سال 1989 تاثیر گسترده ای برتعریف تازه حوزه ورزش بین المللی گذاشته است . فروپاشی اتحاد شوروی و آلمان شرقی بطور واقعی تعدادی از قوی ترین ماتهای بازیهای المپیک را از گردونه بازیها خارج ساخت و تعداد قابل ملا حظه ای از ملتهای جدید را به خانواده المپیک اضافه کرد .
?    مدیریت ورزشی از دیدگاه جهانی
دانشگاهها و کالج ها هم اکنون در حال تدوین برنامه های درسی برای مدیریت ورزش در بازارهای خارجی هستند این کار را می توانید با برنامه مدیریت ورزشی خود هماهنگ ساخته و یا آن را با شرکت در برنامه معادلات بین المللی که از سئوی دانشگاه ها ممکن است برگزار شود هماهنگ سازید دیگر اینکه نقش ورزش در بازارهای اروپا با توجه به تغییرات گسترده ای که در بازار ورزش اروپائی در حال روی دادن است هر روز اهمیت بیشتری می یابد
فلسفه مدیریت و تدابیری که در ورزش امریکای جنوبی بکار گرفته می شود شاید در خلق الگویی جدید در ورزش اروپا مؤثر باشد

حرفه ای شده مدیریت ورزشی :
همانند سایر رشته ها مانند حقوق ، آموزش ، پزشکی و تربیت بدنی ،مدیریت ورزشی نیز کماکان فرآیند حرفه ای شدن را طی می کند .
فرآیند رشد و پیشرفت هر حرفه ای شامل شامل 3 برنامه مجزا است :
* مرحله اول : کسب مبانی نظری مربوط به ان حرفه است که این خود شامل :
تصمیم گیری برای انجام پژوهشهای تجربی و تخصصات علمی ، طی دوره های تخصصی دانشگاهی در بخشهای تخصصی و سمتهای دانشگاهی و ارائه مدارک پیشرفته علمی است
*  مرحله دوم :
مستلزم ایجاد خرد فرهنگی متمایز است . این کار مشتمل است بر اجتماعی ساختن یا آموزش دادن کارشناسان آینده مانند خود شما
* مرحله سوم :حرفه ای سازی ، شناسایی آن حرفه به وسیله جامعه است این مرحله در بر گیرنده این واقعیت است که بسیاری از افراد خارج از حرفه ، یا کلا در سطح جامعه از وجود چنین حرفه ای آگاهی دارند که شما باید کارشناسان را در آن جامعه شناسایی نمایید.
?    نتیجه گیری:
در جامعه کنونی ما متاسفانه به مقوله ورزش عنایت چندانی نشده است . امید است روز به روز این شناخت و آگاهی در این زمینه رشد یابد و اهمیت و ضرورت ان بر و بخصوص مسئولان رده فوقانی نظام آشکار گردد تا نابسامانیها و نارسایی ها بر طرف گردد در حال حاضر متاسفانه در زمینه مدیریت ورزش منابع چندانی وجود ندارد و می طلبد که استادان و صاحب نظران مدیریت ورزشی هر چه سریعتر آستین همت را بالا بزنند و کتابهایی را در این زمینه تالیف و ترجمه نمایند  که تا اندازه ای جبران مافات شود و این خلع چشمگیر تا اندازه ای پر شود

منابع و ماخذ:
?    مدیریت ورزش معاصر      نوشته : جانت بی پارکی ، بورلی آرکی زنگر
مترجمان : سید محمد حسین رضوی ، محسن بلوریان
?    مدیریت معاصردر ورزش       نوشته : جانت بی پارکی بورلی آرکی زنگر ، جرومه کواتر من
مترجم : دکتر محمد احسانی
?    مدیریت ورزش            نوشته لاری ام لیت
مترجم : دکتر هاشم کوزه چیان


نظر()

  

باسلام خدمت دوستان عزیزعذرخواهی به دلیل وقفه ایجادشده بزودی وبلاگ باعنوان وموضوع جدید(مدیریت ورزشی)بروزرسانی میشود.بااحترام 


نظر()

  

باورهای غلط درباره افزایش قدباورهای غلط درباره افزایش قد- این روزها وقتی می ‌خواهند درباره زیبایی و جذابیت کسی بپرسند، معمولا علاوه‌ بر فرم صورت، چهره، رنگ چشم و مو، سوال دیگری هم می ‌پرسند: " قدش بلنده؟ " شاید به همین دلیل باشد که خیلی‌ ها برای چند سانتی‌ متر بلند تر شدن حاضرند کفش ‌های پاشنه 10 ‌سانتی ‌بپوشند و از انواع ماساژورهای کف ‌پا استفاده کنند و حتی گاهی استخوان پای ‌شان را با جراحی بشکنند و چند ماه خانه ‌نشین شوند تا اندکی قد‌ بلند تر به‌ نظر برسند. باورهای رایج اما نادرستی که درباره افزایش قد در بین مردم رواج دارد، یکی دو تا نیست. دکتر فرزاد کارگرزاده، متخصص و جراح ارتوپد و مدیر‌گروه بخش ارتوپدی بیمارستان طرفه، ما را با 6 مورد از این باورهای غلط در مورد افزایش قد آشنا می ‌کند. باورهای غلط درباره افزایش قد1- از آن جایی که قد بچه‌ ها به قد والدین ‌شان می ‌رود، هیچ پدر و مادر کوتاه‌ قدی نمی ‌توانند فرزندی قد بلند داشته باشند.البته قد ‌بلندی و قد کوتاهی بیشتر یک پدیده ژنتیکی و ارثی است تا اکتسابی، اما این دلیل نمی ‌شود که هر کسی که والدین قد کوتاهی داشته باشد محکوم است به کوتاهی قد . قد متوسط یک فرد به ‌صورت ژنتیکی به قد متوسط پدر و مادر خودش می ‌رود و انتظار نداریم پدر و مادری که قد 150 سانتی ‌متری دارند، فرزندی با قد 170 سانتی‌ متر داشته باشند ولی با ورزش و تغذیه مناسب در سنین مناسب می ‌توان قد کودکان را تا 10 سانتی ‌متر بلندتر از آن ‌چه هستند افزایش داد. ادامه مطلب...
نظر()

  

رنامه ی غذایی یک ورزشکار باید با در نظر گرفتن نیازهای انرژی خاص هر ورزش و حجم تمرین روزانه، سن، جنسیت و اولویت?های رژیمی او تنظیم شود. رژیم غذایی مناسب بیشتر ورزشکاران در بیشتر رشته های ورزشی، رژیمی بر پایه ی گیاه، پُر کربوهیدرات (55 درصد تا 65 درصد کل کالری)، کم چربی (کمتر از 30 درصد کل کالری) و از نظر پروتئین، کافی (10 درصد تا 15درصد کل کالری) باشد.رژیم های غنی از حبوبات، سبزی ها و میوه ها(غذاهای پرکربوهیدرات) به پیشگیری از بیماری ها کمک می?کند، وزن بدن را ثابت نگه می دارد و عملکرد ورزشی را به حد مطلوب می رساند.رژیمی که به مقدار کافی کربوهیدرات ندارد، موجب تخلیه ی سریع ذخایر گلیکوژن موجود در عضلات و کبد می?شود و ظرفیت تمرینات ورزشی شدید و طولانی مدت را کاهش می?دهد. بیشتر ورزشکاران، روزانه به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود به 4 تا 6 گرم کربوهیدرات نیاز دارند.در هنگام تمرینات استقامتی شدید یا در طی مسابقات طولانی مدت ممکن است مصرف 9 تا 10 گرم کربوهیدرات به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز ضرورت پیدا کند.انرژی مورد نیاز ورزشکارانی که در ورزش های گروهی، قدرتی و استقامتی شرکت می?کنند، بین 2500 تا 4000 کیلوکالری برای خانم ها و 3000 تا 6000 کیلو کالری برای آقایان متغیر است. افراد با فعالیت کمتر در سن 18 تا 35 سالگی، روزانه تقریبا به 1800 تا 2100 کیلو کالری برای خانم ها و 2200 تا 2500 کیلو کالری برای آقایان انرژی نیاز دارند. حتی ممکن است نیاز انرژی در دوران رشد، بیشتر و با افزایش سن، کمتر شود.گروه?هایی از ورزشکاران مانند ژیمناست ها، کسانی که پاتیناژ(اسکیت روی یخ) بازی می?کنند و همچنین ورزشکارانی با گروه وزنی مشخص مانند وزنه برداران، کشتی گیران و جودوکاران، باید تلاش کنند تا توده ی بدنی خود را در حد مشخصی نگه دارند و به احتمال زیاد، کالری بسیار کمتری برای فعالیت?هایشان باید دریافت کنند.در مواقعی که دریافت انرژی، از انرژی مورد نیاز کمتر است، سوء تغذیه ی نسبی رخ می?دهد. گاهی زنان ژیمناست روزانه کمتر از 1200 کیلوکالری مصرف می?کنند که ممکن است به دریافت نابسنده ی ریزمغذی ها مانند ویتامین های B1، C و E، فولات و مواد معدنی از جمله آهن، منیزیم، کلسیم و روی منجر شود. برای این گروه از ورزشکاران علاوه بر مشاوره تغذیه در مورد نیازهای انرژی، مصرف مکمل های غذایی می تواند مفید باشد.
نظر()

  

اگر فکر می کنید خیلی لاغر هستید و می خواهید وزن خود را افزایش دهید، ننشینید و فقط بخورید. برای افزایش وزن بایستی همیشه عضلات خود را افزایش دهید نه چربی بدنتان را.برای تولید ماهیچه، بایستی یک برنامه ورزشی منظم را شروع کنید. حتماً به یک کلاس ورزشی بروید وسعی کنید ورزش های مخصوص برای کاهش وزن را یاد بگیرید که در عین حال عضلات بازوها و پاهایتان را قوی تر کند.وقتی ورزش می کنید، اشتهایتان زیاد می شود و در این صورت نیازتان به مواد مغذی تأمین خواهد شد.برای ساخت نیم کیلوگرم ماهیچه درهفته، روزانه 15 گرم پروتئین اضافی لازم است و نیازی نیست تا پرخوری کنید. بدین طریق عضلات بیشتر از چربی های بدن افزایش می یابند. ادامه مطلب...
اولین دیدگاه را شما بگذارید

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ